de-wet-koa

De Wet Koa

Wet Kansspelen op Afstand

De Wet Koa

De Wet Koa

Op dit moment zijn online weddenschappen en online casinospelen verboden in Nederland. Dit gaat veranderen. Per 1 april 2021 treedt de Wet kansspelen op afstand (Koa) in werking. Vanaf dat moment is het mogelijk een vergunning aan te vragen. Een half jaar later opent de online markt.

Kansspelen op afstand zijn kansspelen waarbij de speler online en zonder fysiek contact met de organisator van het spel deelneemt. Ondanks dat online kansspelen nog niet zijn toegestaan in Nederland, zijn honderdduizenden spelers online aan het gokken. De overheid kan deze spelers nu niet goed beschermen tegen risico's van online gokken, zoals een gokverslaving. Ook kan de Nederlandse kansspelautoriteit geen toezicht houden op aanbieders zonder Nederlandse vergunning. Het is dus niet bekend of het spel eerlijk is en of winnaars hun prijzen daadwerkelijk krijgen uitbetaald, en of de aanbieder voldoende maatregelen treft om kansspelverslaving te voorkomen.

Mede daarom komt er met de invoering van de Wet Koa een vergunning voor het legaal aanbieden van online kansspelen in Nederland. Deze wet helpt de overheid eisen te stellen aan aanbieders. Vergunninghouders worden verplicht spelers te helpen hun speelgedrag onder controle te houden, door bijvoorbeeld spelers te laten zien hoeveel geld zij reeds verloren hebben.

 

Het Centraal register voor de uitsluiting van kansspelen (Cruks)

Om gokverslaving zo veel mogelijk tegen te gaan komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen (Cruks). Voordat een speler kan beginnen met gokken moet de kansspelaanbieder controleren of de speler in het Cruks staat geregistreerd. De speler mag niet worden toegelaten indien deze op de lijst staat. Cruks wordt een belangrijk instrument om kansspelverslaving tegen te gaan.

Cruks gaat alleen gelden voor de meest risicovolle kansspelen. Dat betekent dat speelautomatenhallen, speelcasino’s van Holland Casino en de casinospelen en weddenschappen van kansspelen op afstand. Het kopen van loten via internet is hiervan uitgesloten.

Alle speelcasino’s en speelautomatenhallen in Nederland die hun vergunning voor het aanbieden van kansspelen willen behouden moeten zich aansluiten op Cruks. Voor partijen die straks de Nederlandse markt op willen is een werkende en getoetste aansluiting op het register nodig om een vergunning te kunnen krijgen. Op 1 oktober 2021 treedt Cruks in werking.  

De kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor het beheer van het register. Alleen daartoe aangewezen medewerkers kunnen de informatie in het systeem inzien. Kansspelaanbieders of familieleden kunnen niet bij de gegevens. Door de persoonsgegevens van de bezoeker in te voeren in het Cruks kan de kansspelaanbieder controleren of hij de bezoeker mag toelaten. Bij die controle krijgen ze alleen te zien of er sprake is van een ‘match’, of niet.

 

Risicomanagement

De Wwft is van toepassing op kansspelaanbieders. Dit betekent dat als de kansspelaanbieder ervoor kiest om spellen aan te bieden of spelers te accepteren met een hoog risico op witwassen, zij aanvullende maatregelen moet nemen om deze hogere risico’s te mitigeren. De risico’s op witwassen moeten worden vastgelegd, beoordeeld en actueel gehouden in het anti-witwasbeleid van de aanbieder. Omdat risico’s geen vaststaande feiten zijn maar situaties die zich kunnen voordoen, moet een kansspelaanbieder periodiek de risico’s actualiseren. Hoe hoger het risico, hoe meer maatregelen de kansspelaanbieder moet nemen.

De vaststelling en beoordeling moet schriftelijk worden vastgelegd en moet op verzoek kunnen worden overgedragen aan de toezichthouder. Het anti-witwasbeleid ziet er daarnaast op toe dat wordt voldaan aan de verplichtingen omtrent het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties, bewaartermijnen, gegevensbescherming en opleiding van personeel. Ook moet een kansspelaanbieder de tweejaarlijkse ‘Supranational Risk Assessment’ (SNRA) van de Europese Commissie en de ‘National Risk Assessments’ (NRAs) van het ministerie van financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid in het anti-witwasbeleid verwerken.

Overige verplichtingen voor kansspelaanbieders zijn:

- Het uitvoeren van cliëntenonderzoek met daarbij bijzondere aandacht voor

transacties die een hoger risico op witwassen met zich brengen;

- Het melden van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij FIU-­Nederland;                             

- Het aanwijzen van minimaal één persoon uit zijn dagelijks beleidsbepalers

die verantwoordelijk is voor de naleving van de Wwft­verplichtingen;

- Het hebben van een onafhankelijke en effectieve compliance functie, voor zover
passend bij de aard en omvang van de kansspelaanbieder, die:

Is gericht op het controleren van de naleving van de Wwft en het eigen beleid;

- Onder meer als taak heeft het verstrekken van gegevens aan de FIU

- Het hebben van een onafhankelijke auditfunctie, voor zover passend bij de aard en omvang van de kansspelaanbieder, die:

 De naleving van de Wwft­ verplichtingen door de kansspelaanbieder controleert;

 De uitoefening van de compliance functie controleert.

 

 

Cliëntenonderzoek Koa

De kansspelaanbieder moet door middel van het cliëntenonderzoek aantonen dat zij een voortdurende controle uitoefent op de zakelijke relatie en de verrichte transacties. Daarnaast moeten redelijke maatregelen worden genomen om de verzamelde gegevens actueel te houden.

 Een zakelijke relatie wordt in de Wwft gedefinieerd als een zakelijke, professionele of commerciële relatie tussen de kansspelaanbieder en een speler. Tot de professionele activiteiten behoren de activiteiten van een kansspelaanbieder die onder de vergunning vallen.

Het cliëntenonderzoek bestaat uit vier stappen:

- Identificatie en verificatie van de identiteit van de speler;

- Classificatie van het risicoprofiel van de speler;

- Voortdurende controle op de relatie en zijn/haar transacties

- Een onderzoek naar de bron van de financiële middelen*

*Deze stap hoeft alleen uitgevoerd te worden bij risico verhogende omstandigheden

 

Het cliëntenonderzoek moet in de volgende gevallen verricht worden:

 - Bij het aangaan van een zakelijke relatie;

- Als er indicaties zijn dat de speler betrokken is bij witwassen;

- Als er twijfel bestaat over de juistheid, volledigheid of actualiteit van eerder verkregen gegevens van de speler;

- Als het risico van betrokkenheid van een bestaande speler bij witwassen daartoe aanleiding geeft;

- Als er, gelet op de staat waarin een speler woonachtig is, een verhoogd risico op witwassen bestaat.

 

Voor kansspelaanbieders van Koa geldt dat de professionele activiteiten niet aangeboden mogen worden aan een speler die niet is ingeschreven. Het inschrijven van de speler bij de kansspelaanbieder beschouwt de Kansspelautoriteit als het aangaan van een zakelijke relatie, die verband houdt met de professionele activiteiten van de kansspelaanbieder. Voor een speelcasino is het niet mogelijk om vooraf te bepalen hoe vaak iemand zal komen. Het toelaten van de speler beschouwt de Kansspelautoriteit daarom als het aangaan van een zakelijke relatie, die verband houdt met de professionele activiteiten van het speelcasino. De speler mag niet deelnemen aan kansspelen voordat het cliëntenonderzoek is afgerond.

Het uitvoeren van een cliëntenonderzoek is daarmee altijd verplicht voor een kansspelaanbieder.

Afhankelijk van het risicoprofiel van de zakelijke relatie, kan het zijn dat een kansspelaanbieder een verscherpt cliëntenonderzoek moet uitvoeren. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

- Inwoners van gebieden met een hoger risico;

- Politiek Prominente Personen (PEP’s)*;

- Een IP-adres uit een geografisch gebied met een hoog risico.

*De reden voor een verscherpt cliëntenonderzoek is dat PEP’s risico’s met zich meebrengen op het gebied van corruptie en reputatieschade. Publieke functies die op een lager niveau dan nationaal niveau worden uitgeoefend worden niet als PEP aangemerkt.

 

 

Transactiemonitoring 

Aanbieders van Koa hebben alle transacties die een speler verricht aan deze speler gekoppeld. Hierdoor kunnen aanbieders van Koa bijvoorbeeld op basis van de verwachte transacties een transactieprofiel opstellen. Daarmee kan vervolgens getoetst worden of de door de speler uitgevoerde transacties afwijken. Bij indicaties van witwassen kan een tijdelijke opschorting noodzakelijk zijn om de transactie te kunnen onderzoeken.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een handmatige monitoring moet er een realistische span of control zijn. Dat betekent dat als het aantal spelers dat gemonitord moet worden zo groot wordt dat een effectieve monitoring niet langer mogelijk is, de kansspelaanbieder andere monitorings­ methoden moet inzetten. Dat betekent ook dat er een afhandelingsproces is voor gedetecteerde transacties. Daarbij moet worden vast­ gelegd welke overwegingen en besluitvorming er toe leidt dat de transactie (niet) wordt gemeld bij de FIU. Bij twijfel kan een transactie beter wél gemeld worden.

 

Risicobeheersystemen

De kansspelaanbieder moet voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke relatie vaststellen of de speler een PEP is, en moet daarom over passende risicobeheersystemen beschikken. Wanneer een speler bij het aangaan of voortzetten van de zakelijke relatie een PEP blijkt te zijn, moet de kansspelaanbieder maatregelen treffen. De Kansspelautoriteit verduidelijkt hierbij dat de speler niet mag deelnemen aan kansspelen voordat dit is vastgesteld. Dat betekent dat er geen transacties mogen worden uitgevoerd. 

Het vaststellen of de speler een PEP is, is daarmee altijd verplicht voor een kansspelaanbieder.

 Daarnaast moet periodiek tijdens de duur van de zakelijke relatie worden getoetst of de speler een PEP is geworden. De wijze waarop dit gebeurt, kan verschillen per kansspelaanbieder en is afhankelijk van de risico’s in een concreet geval. Met andere woorden, voor iemand, die op het moment van het aangaan van de zakelijke relatie nog geen PEP was, ontstaat de verplichting om te controleren of hij ondertussen een PEP is geworden, zoals met een verscherpt cliëntenonderzoek of screening.


Refinitiv World Check

Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee risk en compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. Daarnaast biedt World Check een 100% dekkingsgarantie op sanctielijsten wereldwijd, en beschikt het over een uitgebreide PEP database van meer dan 2,5 miljoen individuen.

Niet alleen screening, maar ook Enhanced Due Diligence (verscherpt cliëntenonderzoek) speelt hierin een grote rol. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA and UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien.


Hebt u ondersteuning nodig in het voldoen aan de Wet Koa? Wij helpen u graag.

 

10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd